За контакти: 02/989 96 55; 0876 588 134

ЦЕНИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ *

 

Регистрация на ЕООД и ООД

169 лв.

Регистрация на ЕТ

140 лв.

Регистрация на АД и ЕАД

950 лв.

Регистрация на сдружение с нестопанска цел в частна полза

450 лв.

Регистрация на сдружение с нестопанска цел в обществена полза

500 лв.

Регистрация на фондация в частна полза

550 лв.

Регистрация на фондация в обществена полза

600 лв.

Регистрация на клон

220 лв.

Регистрация на ЕООД и ООД от чуждестранно физическо лице

350 лв.

Регистрация на ЕООД и ООД от чуждестранно юридическо лице

450 лв.

Регистрация на клон на чуждестранно лице – само държавни такси

360 лв.

Регистрация на търговско представителство на чуждестранно лице – само държавни такси

350 лв.

 

 ЦЕНИ ЗА ПРОМЕНИ В ДРУЖЕСТВАТА

 

Продажба на дялове

250 лв.

Продажба на фирма

250 лв.

Промяна на управител

180 лв.

Промяна на адреса на управление

150 лв.

Промяна на името

150 лв.

Промяна на капитала

220 лв.

Промяна в предмета на дейност

160 лв.

Прекратяване и ликвидация на ЕООД/ООД (вкл. обявяване на покана до кредиторите)

265 лв.

Заличаване на ЕООД и ООД

220 лв.

Промяна в обстоятелствата на ЕТ

120 лв.

Прехвърляне на предприятие на ЕТ

200 лв.

Заличаване на ЕТ

195 лв.

Удостоверение за актуално състояние

30 лв.

Наследяване на търговско предприятие на ЕТ

280 лв.

Наследяване на дружествени дялове на съдружник

280 лв.

Публикуване на ГФО

130 лв.

*Цените включват адвокатския хонорар, държавните и нотариалните такси.

Мобилна версия | Пълна версия