За контакти: 02/989 96 55; 0876 588 134

Регистрация на ООД и ЕООД

Дружество с ограничена отговорност може да се образува от едно лице (ЕООД) или от повече лица (ООД), които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Отговорността на съдружниците в ООД или на едноличния собственик на ЕООД е ограничена до размера на капитала. При ООД и ЕООД е изключена неограничената лична имуществена отговорност на съдружниците, за разлика от ЕТ, при който физическото лице е неограничено имуществено отговорно с цялото си имущество за задълженията на търговеца.

Съдружници в ООД могат да бъдат както физически лица, така и от юридически лица.

Важно е да се знае, че всеки съдружник има право да участвува в управлението на дружеството, в разпределението на печалбата, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книжата на дружеството и право на ликвидационен дял.

Съдружникът е длъжен да изплати или внесе дяловата вноска, да участвува в управлението на дружеството, да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност, както и да изпълнява решенията на общото събрание.

Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала, ако не е уговорено друго. Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато дружеството съществува. Те имат право само на част от печалбата съразмерно на дяловете, ако друго не е уговорено. Органите на дружеството са общото събрание и управителя.

Дружеството се образува с подписването на Дружествен договор (при ООД) или Учредителен акт (при ЕООД).

Прехвърлянето на част от дружеството или на цялото дружество се извършва чрез продажба на дружествените дялове на трети лица.

За извършване на регистрация на ООД или ЕООД е необходимо да ни предоставите следната информация:

1. Името, под което дружеството ще упражнява дейността си – на кирилица и на латиница.
2. Данни за седалището и адреса на управление на фирмата, с посочване на пощенския код.
3. Предметът на дейност на дружеството.
4. Данни за съдружниците или едноличния собственик на капитала от личните им карти.
5. Данни за управителя на дружеството от личната му карта.
6. Данни за размера на капитала (минимум 2 лв.).
7. Дяловете, които ще има всеки от съдружниците.

В случай, че имате въпроси, относно регистрацията на ООД и ЕООД, можете да се свържете с нас чрез формата за контакт или да се обадите на посочените телефони, за да договорим точен ден и час за среща. Ако вземете решение да регистрираме Вашата фирма, консултацията ще бъде безплатна.

Срок за извършване на регистрацията – 4 работни дни, считано от подаването на документите в Търговския регистър. Ще Ви снабдим с удостоверение за актуално състояние за новорегистрираното дружество.

Цената за регистрацията на ООД и ЕООД е 169 лв. и включва адвокатския хонорар, държавните и нотариалните такси.

Мобилна версия | Пълна версия