За контакти: 02/989 96 55; 0876 588 134

Регистрация на фирми

Ние ще Ви консултираме при избора на правната форма на Вашата фирмата, която искате да регистрирате (ЕТ, ООД, ЕООД и др.), за да бъде съобразена с целите, които сте си поставили. Важно е да знаете, че физическото лице, регистрирано като едноличен търговец, носи неограничена имуществена отговорност и отговаря с цялото си лично имущество за задълженията на търговеца. При дружествата (ООД, ЕООД) отговорността е ограничена до размера на капитала.

Преди започване на регистрацията е необходимо да бъде взето решение от учредителите за името на фирмата, съдружниците, управителя, капитала, с който ще бъде регистрирано дружеството, както и за неговото седалище и адрес на управление.

Относно наименованието на фирмата е важно да се знае, че то трябва да бъде уникално и да няма друг търговец със същото име. Преди започване на регистрацията ще направим проверка в Търговския регистър относно избраното от Вас име.

Седалището е мястото, на което се извършва управлението на фирмата. Много важно е на регистрираното в Търговския регистър седалище и адрес на фирмата, да сте сигурни, че ще получите съобщенията, адресирани до Вас от всички институции, вкючително и от НАП. В противен случай за Вас могат да настъпят множество вреди, тъй като с получаването на съобщението на този адрес, дружеството се смята за уведомено, с всички произтичащи от това правни последици.

Минималният размер на капитала за ООД и ЕООД е 2 лева. При определяне размера на капитала следва да бъде взета предвид и дейността, която ще извършва дружеството, както и бъдещите договори, по които то ще бъде страна.

След като сами или с наша помощ вземете решение по тези основни въпроси, ние ще изготвим всички документи, необходими за регистрацията на бъдещия търговец – договори, пълномощни, декларации и др., и след внасяне на всички необходими такси, ще подадем заявлението, заедно с придружаващите го документи в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

След три-четири работни дни, считано от подаването на документите в Търговския регистър, Вашата фирма ще бъде регистрирана. Ще Ви снабдим с удостоверение за актуално състояние за новорегистрираното дружество.

Мобилна версия | Пълна версия