За контакти: 02/989 96 55; 0876 588 134

Регистрация на търговско представителство на чуждестранно лице

Чуждестранни лица, които имат право да извършват търговска дейност по националното си законодателство, могат да откриват в страната търговски представителства, които трябва да бъдат регистрирани в Българската търговско-промишлена палата.

Търговските представителства на чуждестранните лица не са юридически лица. Те не могат да извършват стопанска дейност. Сделките, които се сключват чрез търговското представителство, са винаги от името и за сметка на чуждестранното юридическо лице. Сделките, които чуждестранното лице сключва с местни лица за нуждите на регистрирано от него представителство, се осъществяват по реда за извършване на сделки между местни лица.

За регистрацията на търговско представителство на чуждестранно лице, е необходимо да ни предоставите следната информация:

1. Официален документ за регистрацията на чуждестранното лице, издаден от съответния компетентен орган, съгласно националното му законодателство.
2. Официален документ за лицата, управляващи и представляващи чуждестранното лице, издаден от органа по предходната точка.
3. Решение на управителния съвет на чуждестранното лице за откриване на търговско представителство в Р България.
4. Специално, нотариално заверено пълномощно в оригинал, издадено от лицето/лицата по т. 1, за лицето упълномощено да регистрира и управлява търговското представителство в Р България и обема на предоставените му права. Може да бъде представен и оригинално заверен препис на цитираното пълномощно.
5. Оригинал на спесимен от подписа на лицето, представител в Р България - по право или по специални пълномощия, заверен пред нотариус.

Изисквания относно заверките за автентичност и легализация на документите:

Документите по т.т. 1 и 2 след издаването им от съответния компетентен орган, съгласно националното законодателство на чуждестранното лице следва да бъдат заверени за автентичност от:

- Министерство на външните работи на издаващата държава и Консулската служба на Р България в тази държава, или

- от Консулската служба на издаващата държава в Р България, след което заверени от Управление “Консулско” при Министерство на външните работи на Р България (когато документите не са заверени в издаващата държава), или

- от друга Консулска служба, която представлява интересите на издаващата държава в Р България, след което заверени от Управление “Консулско” при Министерство на външните работи на Р България.

Документите по т.т. 4 и 5, след заверката от нотариус в чуждата държава също трябва да бъдат удостоверени за автентичност по горецитирания ред.

След заверката за автентичност, документите трябва да бъдат преведени от оторизиран български преводач и легализирани от Управление “Консулско” при Министерство на външните работи на Р България.

Ако документите са издадени от държава, страна по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Хагската конвенция) и върху тях е поставен в оригинална форма “апостил”, те не се нуждаят от последващи заверки, а е необходимо само да бъдат придружени с легализиран превод на български език.

В случай, че имате въпроси, относно регистрацията на търговско представителство на чуждестранно лице, можете да се свържете с нас чрез формата за контакт или да се обадите на посочените телефони, за да договорим точен ден и час за среща. Ако вземете решение да извършим желаната от Вас регистрация, консултацията ще бъде безплатна.

Държавните такси за регистрацията на търговско представителство на чуждестранно лице, са 350 лв., а адвокатският хонорар е по договаряне.

Мобилна версия | Пълна версия