За контакти: 02/989 96 55; 0876 588 134

Регистрация на клон на чуждестранно лице

Клон на чуждестранно юридическо лице, регистрирано с право да извършва търговска дейност според националния си закон, се вписва в Търговския регистър.

За регистрация на клон на чуждестранно лице е необходимо да ни предоставите следната информация:

1. Данни за седалището на клона.
2. Предмет на дейност на клона.
3. Данни за лицето, което ще управлява клона и за обема на представителната му власт.
4. Данни за наименованието и правната форма на чуждестранното лице, както и наименованието на клона, ако то се различава от това на чуждестранното лице.
5. Удостоверение за актуалното състояние на чуждестранното юридическо лице, издадено от търговския регистър на държавата, в която е седалището му (с апостил и превод).
6. Препис от учредителния акт – договор или устав на чуждестранното юридическо лице, който съдържа всички изменения и допълнения (с апостил и превод).
7. Всеки годишен финансов отчет на чуждестранното лице, след като е вписан или представен съобразно законодателството на страната, където то е регистрирано (с апостил и превод).
8. Регистъра и номера, под който е вписано чуждестранното лице, ако приложимото право го предвижда.
9. Правото на държавата, което се прилага за чуждестранното лице, ако това не е правото на държава - членка на Европейския съюз.
10. Данни за лицата, които представляват чуждестранното лице според регистъра, в който е вписано, ако има такъв регистър, начина на представляване, както и ликвидаторите и синдиците, и техните правомощия.

Клоновете на чуждестранни лица водят търговски книги като самостоятелен търговец и съставят отделен баланс.

В случай, че имате въпроси, относно регистрацията на клон на чуждестранно лице, можете да се свържете с нас чрез формата за контакт или да се обадите на посочените телефони, за да договорим точен ден и час за среща. Ако вземете решение да извършим желаната от Вас регистрация, консултацията ще бъде безплатна.

Срокът за вписване е 4 работни дни, считано от подаването на документите в Търговския регистър.

Държавните такси за регистрацията на клон на чуждестранно лице са 360 лв., а адвокатският хонорар е по договаряне.

Мобилна версия | Пълна версия